Metināšana

Neatliekams process gatavu produktu izstrādei ir MIG un MAG metināšana.
Metināšana ir neizjaucamu savienojumu iegūšanas process, kurā metināmās detaļas vietējas vai vispārējas sakarsēšanas, plastiskās deformācijas vai arī to kopīgas iedarbības rezultātā starp detaļām rodas starpātomu saites.

Aizsarggāze ir inerta (MIG metināšanai) vai aktīva (MAG metināšanai). Kā inertā gāze tiek izmantots argons, hēlijs vai šo gāzu maisījumi, kas ķīmiski nepiedalās metināšanas procesā. Savukārt aktīvās gāzes piedalās loka un izkusušā materiāla mijiedarbības procesā.